Požarni red

mag. Erik Stritih, ANKL d.o.o.
Ankl d.o.o. Požarni red

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, morajo v skladu s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11), 2. člen izdelati požarni red za objekte, določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov na področju 1 Stavbe, razen za eno in dvostanovanjske stavbe.

Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi. Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.

Načrt evakuacije, mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji (podrazred 11222), stanovanjskih stavbah za posebne namene (podrazred 11300), hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12111), drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred 12120), stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter stavbah za zdravstvo (podrazred 12640).
S požarnim redom so tako opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, opredeljeni so preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi ob nastanku požara.


Požarni red mora vsebovati sledeče bistvene elemente:

  • organizacijo varstva pred požarom,
  • ukrepe varstva pred požarom,
  • navodila za ravnanje v primeru požara.


Požarni red mora vsebovati priloge požarnega reda in evidence, ki jih je potrebno redno izpolnjevati (izvleček iz požarnega reda, navodila za posameznike, evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav ter drugih sredstev za varstvo pred požarom, evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi in ostali kontrolni listi v odvisnosti od stavbe).

Scroll to Top